۴۷٪ بانک‌های ایتالیایی و ۴۰٪ بانک‌های انگلستان استارت‌آپ های فین تک را در کنار خود می‌بینند و با وجود فعالیت‌های مستقل وارد همکاری‌های مشترک با یکدیگر می‌شوند.