وضعیت فین تک در جهان از نگاه وزارت خزانه داری انگلیس پژوهش علمی دیگری که می توان از نتایج آن برای بررسی وضعیت صنعت فین تک در سطح جهان بهره برد، تحقیقات وزارت خزانه داری انگلیس در این زمینه است. لزوم توجه به نتایج ارائه شده در این تحقیق که در فوریه 2016 منتشر شده است، معلول روش منحصر به فردِ به کار برده شده در روند انجام آن است. محققان وزارت خزانه داری انگلیس معتقدند یک اکوسیستم عملیاتی فین تک، باید حائز چهار ویژگی مشخص و متمایز باشد: