بیشترین کشوری که در اروپا ظهرو استارت‌آپ‌های فین تک را تهدید می‌پندارد کشور فرانسه است. ۴۰٪ بانک‌های فرانسوی تصور می‌کنند که نباید اجازه بدهند استارت آپ های فین تک رشد کنند.